Skip to main menu (press "ENTER") Skip to country menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

SÅ RÖSTAR DU i Finland

Nästa EU-val förrättas den 26 maj 2019 i Finland. Röstberättigad är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. Också medborgare i andra medlemsstater i EU som senast på valdagen fyller 18 kan rösta i Finland, förutsatt att de anmäler sig till det finska rösträttsregistret. Det går även att rösta på förhand, utomlands och på post.

Europaparlamentsvalet förrättas den 26 maj 2019.

Förhandsröstning ordnas på de allmänna förhandsröstningsställena. Varje kommun beslutar om förhandsröstningsställen, som kan finnas bland annat i ämbetsverk, köpcentrum och på andra ställen. Utomlands får varje röstberättigad rösta oberoende av i vilket land eller i vilken kommun han eller hon bor. Förhandsröstningen i hemlandet inleds onsdagen 15 maj och avslutas tisdagen 21 maj. Förhandsröstning i utomlands inleds onsdagen 15 maj och avslutas lördagen 18 maj.

På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast på det röstningsställe som har antecknats i rösträttsregistret och som anges på meddelandekortet som den röstberättigade fått per post före valet. Röstningsstället på valdagen bestäms enligt hemadressen. På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.

Varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år har rösträtten.

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet i Finland är

 1. varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år, och
 2. sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och
  1. som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller
  2. som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Anmälan kan göras med Befolkningsregistercentralens blankett. Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet har rätt att rösta per brev från utlandet.

Från Finland utses 14 ledamöter i valet 2019, som är en mer än i 2014.

Finsk medborgare behöver inte anmäla sig förhands. Befolkningsregistercentralen upprättar den 46 dagen före valdagen ett adb-baserat register (ett rösträttsregister) över de röstberättigade. I registret införs om varje röstberättigad de uppgifter (bl.a. namn, personbeteckning, valkrets, hemkommun och röstningsställe) som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen.

Medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen, som röstar i Finland, måste anmäla sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland senast den 80 dagen före valdagen före klockan 16.

Väljaren måste styrka sin identitet. Därför måste väljaren absolut ha med sig ett identitetsbevis med foto, till exempel ett chipförsett identitetskort, körkort eller pass.

Ja, röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet för första gången. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Du kan posta ytterkuvertet som innehåller valkuvertet en månad före valdagen. Efter att du har röstat ska du innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet för brevröstning så att det i ytterkuvertets fönster syns namnet och adressen för centralvalnämnden i den kommun till vilket kuvertet ska skickas. Valkuvertet måste vara mottaget senast på fredagen före valdagen (söndag 26.5.2019).

Om du vill rösta per brev ska du själv se till att du postar handlingar i god tid före valet till centralvalnämnden i din kommun. Du ska kalla in två vittnen att närvara vid röstningen. Brevröstningshandlingarna innehåller detaljerad informationen av brevröstning. Se också www.vaalit.fi/sv/, för mer information att komma .

Nej, du kan inte rösta med fullmakt i Finland.

Ja, Finska medborgare som bor i en annan EU-medlemsstat får välja om de vill rösta i bosättningsstatens eller i det finska Europaparlamentsvalet. Om du vill rösta i valet som förrättas i din bosättningsstat ska du anmäla dig till bosättningsstatens vallängd enligt vad som föreskrivs i denna stats vallagstiftning.

Om du bor eller tillfälligt vistas vid tidpunkten för valet i en annan EU-medlemsstat så kan du också rösta per brev. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Ja, på ett allmänt förhandsröstningsställe utomlands kan varje röstberättigad rösta, t.ex. om väljaren är utomlands på grund av semester, arbete eller studier och du kan rösta från utomlands per brev.

Ja, medborgare i andra medlemsstater i EU som bor i Finland kan rösta i Europaparlamentsval i Finland. Den som vill göra detta måste själv anmäla sig till det finska rösträttsregistret senast den 80 dagen före valdagen före kl. 16. Anmälningen skall göras till magistraten.

Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Rösterna räknas dock i först valkretsvis och därefter räknar Helsingfors valkretsnämnd ihop rösterna som avgetts i de enskilda valkretsarna för att fastställa resultatet i hela landet.

Finland har ingen officiell tröskel för politiska partiet att delta i valet.

Vid fastställandet av valresultatet tillämpas det s.k. d´Hondtska systemet, i vilket man i den första fasen av uträkningen av valresultatet räknar det totala antalet röster för varje enskild grupp, dvs. för

 • ett (enskilt) parti som inte tillhör något valförbund,
 • ett valförbund,
 • en gemensam lista samt
 • en valmansförening som inte tillhör någon gemensam lista.

Partier som ingått valförbund behandlas således som en grupp, likaså valmansföreningar som tillhör en gemensam lista.

I den andra fasen ställs kandidaterna i varje grupp i rangordning på grund av antalet röster de fått.

I den tredje fasen tilldelas kandidaterna jämförelsetal så att den enligt rangordningen första kandidaten som jämförelsetal får gruppens hela antal röster, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Slutligen ställs alla kandidater i rangordning på grundval av jämförelsetalen och utifrån denna lista blir de 13 första valda till Europaparlamentet.

Kandidater vid Europaparlamentsval får ställas upp av

 1. ett parti, som införts i justitieministeriets partiregister och
 2. röstberättigade som har bildat en valmansförening

Ett parti och en valmansförening ska ge in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till Helsingfors valkretsnämnd senast den 16 april. Kandidatlistan bekräftas i torsdag den 25 april.

Mer information Justitieministeriets valsidor: https://vaalit.fi/sv/val-till-europaparlamentet


Hur kan jag rösta i andra länder?

Information för varje land finns på engelska och på landets språk.